O Nas

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku istnieje od stycznia 2008 roku. Został powołany decyzją Zarządu Powiatu w ramach realizacji zadań własnych powiatu. Podstawą prawną jego funkcjonowania są zapisy ustawy o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Oferta Ośrodka skierowana jest do wszystkich z terenu Powiatu Świdnik, którzy znaleźli się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach ( śmierć bliskiej osoby, utrata zdrowia, doznawanie przemocy, doświadczenie zdrady małżeńskiej, próba samobójcza).

Od momentu powstania Ośrodka tj od 2008r. mottem Ośrodka stały się słowa A. Huxley-    

                          „Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi”.

Celem naszych działań jest:

  •  wsparcie osoby przeżywającej kryzys,
  • rozpoznanie i zapobieganie dekompensacji psychicznej, zachowaniom autodestrukcyjnym i agresywnym,
  • odzyskanie przez osobę znajdującą się w kryzysie zdolności do samodzielnego pokonywania trudności,
  • inicjowanie procesów zmian i twórczego wykorzystania kryzysu.

Oferujemy pomoc:

  • psychologiczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • terapeutyczną,
  • pedagogiczną,
  • prawną,
  • socjalną.

Placówka zapewnia również schronienie osobom i rodzinom będącymi ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej.

Oferujemy różnorodne formy pomocy, które dostosowujemy do potrzebujących i ich sytuacji. Praca w Ośrodku nastawiona jest na motywowanie do poszukiwania kreatywnego i optymalnego dla danej osoby sposobu radzenia sobie z kryzysami.

Pracownicy Ośrodka swoim zaangażowaniem, dzieleniem się wiedzą, doświadczeniem chcą udowodnić, że każdy problem można rozwiązać i żadna osoba nie pozostanie z nim sama.

Oferta Ośrodka jest bezpłatna i skierowana jest do mieszkańców powiatu świdnickiego

Czego szukasz ?

Porady Prawne

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

 

Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu:
781651711