• Zapraszamy do OIK w Świdniku

  Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
  81 467 00 77
  661 556 502
  781 651 711
 • Nasze motto

  "Rodziny zastępcze to zwykli ludzie,
  którzy na co dzień czynią niezwykłe rzeczy"
 • Nasze motto

  "Szczęśliwy człowiek wnosi światło tam gdzie panuje ciemność."
  Phil Bosmanse
 • 1
 • 2
 • 3

Aktualności

 

 


 

Arte- MY
Ogłaszamy nabór dzieci w wieku 7-11 do grupy rozwojowej.

Cykl Arte – MY został przygotowany z myślą o dzieciach, by pomóc im lepiej zrozumieć siebie i innych. Poznać siebie, własne ciało, umysł i stany emocjonalne. Spotkania będą okazją dla dzieci, by nawiązać nowe znajomości, sprawdzić się w nowych warunkach i bliżej przyjrzeć sobie.
Arte - My to cykl 8 spotkań.

Spotkania są bezpłatne
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki o godzinie 17.oo w siedzibie Ośrodka przy ul. Kolejowej 5.
Zaczynamy 23 kwietnia 2018r.

 

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: 781 651 711
Osoba odpowiedzialna: Monika Gdula

 

 


 

 

Pełnych radości, nadziei i błogosławieństwa

Świąt Wielkiej Nocy

spędzonych w atmosferze miłości i pokoju
oraz wszelkiej pomyślności w życiu
zawodowym i prywatnym

życzy kierownik i pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku

 
 
 
 

II POWIATOWY BAL KARNAWAŁOWY

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 22 stycznia 2018 roku odbył się

II Powiatowy Bal Karnawałowy

dla podopiecznych naszego Ośrodka.

W zabawie uczestniczyło około 40 dzieci. Najmłodsi bawili się pod opieką pracowników OIK, brali udział w konkursach i zawodach sportowych.

Na zakończenie każde dziecko obdarowane zostało słodkim upominkiem.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przez cały grudzień przynosili słodkości dla dzieci.

 

Fotorelacja z tego wydarzenia znajduje się na Facebook.

 

 

 
 

 
 

Relacja z wizyty na Cyprze.

W dniach 20-24 listopada 2017 r. pracownice Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku – Monika Gdula i Anna Wiechnik uczestniczyły w mobilności zagranicznej w stolicy Cypru - Nikozji w ramach projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Wyjazd zorganizowała Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.
Celem głów­nym pro­jektu był wzrost kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych w zakre­sie jako­ści stan­dardu two­rze­nia i wdra­ża­nia poli­tyk publicz­nych w obsza­rach zatrud­nie­nia, roz­woju przedsiębior­czo­ści, inte­gra­cji spo­łecz­nej i edu­ka­cji.
W ramach mobilności uczestniczki odwiedziły podczas wizyt studyjnych m.in. Departament usług socjalnych, Centrum redukcji szkód "Stohos”, Centrum Leczenia Uzależnień "Gefyra",Centrum poradnictwa dla nastolatków i rodziny, Jednostkę Rehabilitacji w Nikozji, Cypryjskią Radę Przeciwnarkotykową, Radę Młodzieży Cypru i Centrum interwencji kryzysowej, a także placówki opiekuńczo- wychowawcze i ośrodek adopcyjny. Udział w projekcie umożliwił wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych relacji zawodowych i poznanie specyfiki  funkcjonowania
pomocy społecznej na Cyprze.
 
Nawiązałyśmy nowe znajomości, wymieniłyśmy doświadczenia z innymi uczestniczkami projektu. Poznałyśmy zasady pracy systemu pomocy społecznej na Cyprze. Mogłyśmy go porównać do Polskich standardów. Wniosek – w Polsce nie mamy się czego wstydzić. Mamy doświadczoną i dobrze wykształconą kadrę. Pracujemy w podobny sposób – pomagamy nie tylko osobie potrzebującej, ale wspieramy cały system rodzinny. Wiadomo, problem wszędzie stanowią finanse. Tu także mogłyśmy zdobyć informacje, z jakich źródeł finansowania korzystają cypryjskie instytucje i fundacje. Wyjazd był niezwykłym doświadczeniem. - wspomina Monika Gdula, psycholog i pracownik socjalny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku.

Wyjazd pozwolił nam też na otwarcie się i pokonanie własnych barier i lęków. Był doskonałą okazją do pogłębienia dotychczasowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. Dał nam okazję do wzmocnienia wiary we własne możliwości i zwiększenia poczucia pewności siebie zarówno na stopie zawodowej jak i prywatnej. Będziemy miło wspominać ten czas. - dodaje Anna Wiechnik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku. 

 
 
 Informujemy, iż dnia 27 października 2017 r. odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci w wieku dorastania nt: "Nastolatek w świecie substancji psychoaktywnych - przyczyny zażywania, konsekwencje, formy pomocy" 

 

 


 

Informujemy, iż dnia 22 września 2017r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodziców zastępczych.

Kolejne spotkanie już 20 października 2017r. Będziemy rozmawiali o emocjach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców!


 

We wrześniu rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Planowany termin zakończenia szkolenia to styczeń 2018r.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do siedziby Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej mieszącego się przy ul. Kolejowej 5 w Świdniku lub prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 781 651 711, 81 467 00 77

 
 
 

 
Rozstrzygnięcie POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO PROMUJĄCEGO RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE POD TYTUŁEM: „MOJA NIEZWYKŁA PRZYGODA”
 
Mamy przyjemność poinformować, że nagrody w konkursie zostały rozdanie.
 
Przedstawiamy listę laureatów:
 
I miejsce Tatiana Kwietniowska
II miejsce Diana Kapełuś
III miejsce Mateusz Kłos
 
Wyróżnienia:
 
Emilia Kapełuś
Dawid Kłos
Oliwier Siwiec
 
Wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 


 

Z okazji

Międzynarodowego Dnia Rodziny

życzymy wszystkim rodzinom miłości, zrozumienia,

wzajemnego szacunku, zaufania, głębokich więzi i sukcesów w życiu.

Aby czas spędzony z rodziną był wypełniony radością i pokojem.

Kierownik i pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku.


 

 

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH


Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku ogłasza otwarty nabór dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych: niezawodowych, zawodowych i zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin zastępczych zachęcamy do nawiązania kontaktu z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej mieszczącym się przy ul Kolejowej 5 w Świdniku, tel. kont. 81 467-00-77, 781-651-711.

Rozpoczęcie szkolenia planowane jest w II kwartale 2017 r.

Funkcję rodziny zastępczej powierza się osobom, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 41.1.; 42.1, 46.1 (szczegóły w zakładce: Szkolenia)

 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM !

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2017 z dnia 28.04.2017 r.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO PROMUJĄCEGO RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE POD TYTUŁEM: „MOJA NIEZWYKŁA PRZYGODA”

§ 1.

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 2.

Konkurs ma za zadanie wsparcie kampanii promującej Rodzicielstwo Zastępcze.

§ 3.

Patronat nad konkursem obejmuje Starosta Świdnicki.

§ 4.

Celem konkursu jest:

promowanie rodziny,

propagowanie idei rodzinnej opieki zastępczej, idei alternatywnej dla domów dziecka,

wzmacnianie więzi w rodzinie zastępczej,

pobudzanie rodzin zastępczych oraz dzieci do wspólnego spędzania czasu,

podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka,

propagowanie działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego,

szerzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego,

zwrócenie uwagi na trudną sytuację osamotnionych i osieroconych dzieci.

§ 5.

Temat konkursu: Moja Niezwykła Przygoda.

§ 6.

Konkurs skierowany jest do dzieci (od 4 r.ż.) i młodzieży z powiatu świdnickiego umieszczonych w pieczy zastępczej.

§ 7.

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

trafność doboru tematu pracy,

jakość wykonania,

stopień trudności wykonania.

§ 8.

Forma pracy – utwór literacki n.t. „Moja niezwykła przygoda”

Prace mogą być wykonane dowolną techniką literacką (np. proza, wiersz, list, komiks, książeczka obrazkowa)

§ 9.

Przyjmujemy prace własnego autorstwa (nie przyjmujemy plagiatu). Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.

§ 10.

1. Praca literacka winna posiadać na odwrocie następujące informacje:

Imię i nazwisko:,

Wiek:,

Tytuł:,

2. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę.

§ 11.

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac literackich w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego.

§ 12.

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 15.05.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
21 – 040 Świdnik, ul. Kolejowa 5

§ 13.

Prace nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

§ 14.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

§ 15.

Informację o zwycięzcach zamieścimy na stronie internetowej oikswidnik.pl w maju 2017 r.

Zwycięzców poinformujemy telefonicznie o terminie i sposobie wręczenia nagród.

 

§ 16.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu:

kontaktowania się z Uczestnikiem zgłaszającym,

selekcji i wyboru Uczestników, którzy otrzymają poszczególne tytuły;

poinformowania na stronie internetowej Ośrodka oraz na portalu społecznościowym o nominowanych osobach i zwycięzcach Konkursu,poprzez podanie imienia i nazwiska Uczestnika

§ 17.

Informację na temat konkursu udziela:


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
ul. Kolejowa 5, 21 – 040 Świdnik
Tel. 81 467 00 77

§ 18.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 


 

 

Dnia 17 lutego odbył się Powiatowy Bal Karnawałowy.
Podczas balu rozdano dzieciom upominki zgromadzone podczas zbiórki organizowanej przez Ośrodek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji.

Dziękujemy również współorganizatorom:

 • Powiat Świdnicki w Świdniku
 • ZS nr 1 im. C.K Norwida.

Zabawę uświetnili animatorzy z Centrum Szkoleń i Animacji.

Fotorelacja z tego wydarzenia znajduje się na stronie w dziale Galeria oraz na Facebooku.Informujemy, iż dnia 17 lutego 2017 roku odbędzie się Powiatowy Bal Karnawałowy dla podopiecznych naszego Ośrodka. W czasie zabawy dzieciom rozdane zostaną prezenty zgromadzone podczas zbiórki przeprowadzonej przez Ośrodek.

Bal zorganizowany został we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Świdniku, Zespołem Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC I WSPARCIE WSZYSTKIM,
KTÓRZY PRZYŁĄCZYLI SIĘ DO NASZEJ AKCJI !!!SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH


Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku ogłasza otwarty nabór dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych: zawodowych, niezawodowych i zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin zastępczych zachęcamy do nawiązania kontaktu z Organizatorem Rodzinnej Pieczy zastępczej mieszczącym się przy ul Kolejowej 5 w Świdniku, tel. kont. 81 467-00-77, 781-651-711.

Rozpoczęcie szkolenia planowane jest w II kwartale 2016 r.

Funkcję rodziny zastępczej powierza się osobom, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 41.1.; 42.1, 46.1 (szczegóły w zakładce: Szkolenia)


 NAGRODY ROZDANE!

Fotorelacja z tego wydarzenia znajduje się na stronie Powiatu Świdnickiego:

Facebook: Powiat Świdnicki

Wszystkie prace konkursowe można zobaczyć na naszej stronie w dziale Galeria:

Galeria: Prace dzieci


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU MOJE MARZENIE!:


1. miejsce - Karolina Zalewska - Tkaczyk, 10 lat

2. miejsce - Emilia Wiak, 13 lat

3. miejsce - Kacper Ruszniak, 4,5 lat

Wyróżnienie - Zuzanna Trościńska, 12 lat

Jury przyznało także nagrodę specjalną. Otrzymuje ją Julita Tatara.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Zwycięzcy zostaną indywidualnie poinformowani o terminie i miejscu wręczenia nagród. Organizatorzy dziękują dzieciom za wzięcie udziału w konkursie. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami. 


REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PROMUJĄCEGO RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE POD TYTUŁEM: MOJE MARZENIA...

§ 1.

Organizatorem konkursu jest ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 2.

Konkurs ma za zadanie wsparcie kampanii promującej Rodzicielstwo Zastępcze.

§ 3.

Patronat nad konkursem obejmuje Starosta Świdnicki.

§ 4.

Celem konkursu jest:

 • promowanie rodziny,
 • propagowanie idei rodzinnej opieki zastępczej, idei alternatywnej dla domów dziecka,
 • wzmacnianie więzi w rodzinie zastępczej,
 • pobudzanie rodzin zastępczych oraz dzieci do wspólnego spędzania czasu,
 • podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka,
 • propagowanie działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego,
 • szerzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego,
 • zwrócenie uwagi na trudną sytuację osamotnionych i osieroconych dzieci.

§ 5.

Temat konkursu: Moje marzenia...

§ 6.

Konkurs skierowany jest do dzieci (od 4 r.ż.) i młodzieży z powiatu świdnickiego umieszczonych w pieczy zastępczej.

§ 7.

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania.

§ 8.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) Uczestnicy konkursu przygotowują prace w formacie A4.

§ 9.

Przyjmujemy prace własnego autorstwa (nie przyjmujemy plagiatu). Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.

§ 10.

Praca plastyczna winna posiadać na odwrocie następujące informacje:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Tytuł pracy:
Prace nie podpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę.

§ 11.

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego.

§ 12.

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 16.05.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
21 – 040Świdnik, ul. Kolejowa 5

§ 13.

Prace nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

§ 14.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

§ 15.

Informację o zwycięzcach zamieścimy na stronie internetowej oikswidnik.pl w maju 2016 r. Zwycięzców poinformujemy pisemnie o sposobie wręczenia nagród.

§ 16.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody.

§ 17.

Informację na temat konkursu udziela:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
ul. Kolejowa 5, 21 – 040 Świdnik
Tel. 81 467 00 77

§ 18.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.