ZADANIA

Cele i zadania Ośrodka zostały określone w Rozdziale II Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku. Należą do nich w szczególności:

 

 • opracowywanie i wdrażanie wielowymiarowego systemu udzielana szybkiej i skutecznej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym kryzysem (porady, terapia, wsparcie, diagnoza, oceny opiekuńczo- wychowawcze, pomoc socjalna)

 • koordynowanie wszelkich działań związanych z interwencjami kryzysowymi na terenie Powiatu

 • współpraca ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz osób i rodzin dotkniętych kryzysem

 • świadczenie skutecznej pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej i pedagogicznej dla osoby dotkniętej kryzysem

 • prowadzenie krótkoterminowej terapii osób pokrzywdzonych i sprawców przemocy

 • zapewnienie krótkoterminowego schronienia do 3 miesięcy osobom znajdującym się w kryzysie

 • wspieranie wszystkich pomagających osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

 • animowanie i prowadzenie grup samopomocowych oraz grup wsparcia

 • udzielanie schronienia ofiarom handlu ludźmi

 • działalność edukacyjna

 • działalność szkoleniowa

 • działalność profilaktyczna

Czego szukasz ?

Porady Prawne

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

 

Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu:
781651711