Pomoc Socjalna

W ramach pomocy socjalnej oferujemy spotkania z pracownikiem socjalnym oraz schronienie w hostelu.

 

Pracownik socjalny udziela wsparcia klientom Ośrodka poprzez:

  • prowadzenie interwencji kryzysowej w terenie

  • dokonywanie oceny i analizy zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

  • rozmowy indywidualne z klientami w siedzibie Ośrodka i w miejscu zamieszkania klienta

  • współpracę i współdziałanie z innymi specjalistami na rzecz pomocy klientom OIK

  • organizowanie wsparcia środowiskowego,

  • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie zadań realizowanych prze OIK

 

Hostel Interwencji Kryzysowej

Hostel przeznaczony jest dla osób i rodzin z terenu powiatu świdnickiego, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzysy osobiste, rodzinne i społeczne.

W ramach niniejszej pomocy realizowane są następujące zadania:

  • udzielenie schronienia do 3 miesięcy

  • opracowanie wspólnie z mieszkańcem indywidualnego planu pomocy

  • udzielenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej to 2 pokoje ze wspólną łazienką i kuchnią.

Czego szukasz ?

Porady Prawne

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

 

Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu:
781651711